44696501 - 021 
44659218 - 021 
telegram12.png insta telegram1

آغاز برداشت هندوانه آتاکان در ایران

DSGD.jpg

با شروع فصل برداشت هندوانه، برداشت هندوانه آتاکان آغاز شد

و از نظر کمی و کیفی رضایت کشاورزان را به دنبال داشته است.

IMG-20160928-WA0001.jpg