44963257-8 - 021 
44051418 - 021  89515-200
insta telegram1

کود تقویتی

 

نانو کود npk لیدر کودی تخصصی برای محصولات زراعی و باغی بوده که در تمامی مراحل رشد گیاه قابل استفاده اند.

به منظور افزایش جذب و افزایش تحمل گیاه در برابر انواع تنش‌های محیطی، اسید آمینه به عنوان بهبود دهنده در ترکیبات نانو کود لیدر وارد شده است. با توجه به اینکه در ترکیبات این کود کلر وجود ندارد احتمال بروز سمیت و برگ سوزی کلره وجود نداشته و برای خاک‌های شور نیز مناسب است.
امتیاز منحصر به فرد نانو کود npk لیدر :
قابلیت حلالیت بالا و جذب ازت توسط گیاه از ویژگی های تمام کودهای عرضه شده در بازار است.نظر  به اینکه جذب فسفر و پتاس توسط گیاه در کودهای npk بسیار پایین است لیکن  نانو کود npk لیدر با فناوری جدید و تحت فرمولاسیون متفاوت علاوه بر موارد فوق قابلیت جذب فسفر و پتاس را به میزان 90 درصد افزایش می دهد.
همچنین بدلیل این ویژگی خاص میزان مصرف نانو کود لیدر بسیار پایین تر از سایر کودهای npk می باشد و عملکرد  فوق العاده و باردهی فراوان شایان ذکر است.
توصیه مصرف برای محلول‌پاشی:
2 مرتبه به میزان 5 در هزار
توصیه مصرف همراه آب آبیاری :
10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
انواع نانو کودهای npk قابل ارائه شرکت کشت وارنا:
Npk Leader 20,20,20 Nano
Npk Leader 30,10,10 Nano
Npk Leader 15,5,30 Nano
Npk Leader 12,12,36 Nano
Npk Leader 10,52,10 Nano
Npk Leader 48,0,0    Nano